Cơ sở vật chất - Trang thiết bị

CƠ SỞ VẬT CHẤT

+ 18.000 m 2
Quy mô Bệnh viện
19
chuyên khoa
300
giường bệnh
9
phòng mổ
1
phòng mổ O-arm